Cân đóng bao cám bột 1 phễu cân
Cân đóng bao cám bột 1 phễu cân

Cân đóng bao cám bột 1 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng bột Khối lượng đóng bao: 10kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 50 kg. Năng ...
Máy đóng bao cám bột 2 phễu cân
Máy đóng bao cám bột 2 phễu cân

Máy đóng bao cám bột 2 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng bột. Khối lượng đóng bao: 10kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 50 kg. Năng suất ...
Máy đóng bao cám bột 3 phễu cân
Máy đóng bao cám bột 3 phễu cân

Máy đóng bao cám bột 3 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng bột Khối lượng đóng bao: 10kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 50 kg. Năng suất ...